روانشناسی کار

روانشناسی کار

روانشناسی کار

از شاخه‌های جدید علم ومعرفت که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد،روانشناسی کار است.این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان ودنیای کار را وجه همت خود قرار داده . در واقع ،کاربرد و بسط وگسترش اصول روانشناسیست به مسایلی که انسان در تجارت و صناعت با آنها دست به گریبان است. از آنجا که شاخه روانشناسی کار یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی کار یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است و بدون این گونه خدمات تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبرو خواهد شد.خدمات مشاوره‌ای با حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می‌تواند تخصص، انرژی و توان کارکنان را در اختیار اهداف و ماموریت سازمان قرار دهد.

سر فصل ها :

مطالعه علمي رفتار و فرايند هاي ذهني موجود زنده

تاريخچه، تعريف و قلمرو روانشناسي كار

تفاوتهاي فردي و شخصيت در كار

رابطه افراد با سازمانها و شخصيتهاي دشوار

ماهيت، ساختار و انواع آزمونهاي استخدامي

مفاهيم و مراحل اجرايي امتحانات استخدامي

نظريه ها و فنون آموزش كاركنان

مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي

نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفت

جدول زماني كار

طراحي محيط كار

نقش زنان در كار و آثار آن

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ